CONTRACT
pentru furnizarea gazelor naturale
la consumatorii noncasnici

I. Partile contractante

1.[ .......... ] cu sediul in  [ .......... ], avand  [ .......... ], [ .......... ], reprezentata de [ .......... ] in calitate de FURNIZOR
si
2. [ .......... ] cu sediul in [ .......... ], avand  [ .......... ],  [ .......... ], reprezentata de [ .......... ] in calitate de CONSUMATOR/CUMPARATOR
prin intermediul
3. STIRA Electronic SRL cu sediul in jud.: Mures, loc.: Sighisoara, str.: Mihai Viteazu, nr.: 3D, cod postal 545400, avand CUI: 8866321, ONRC: J26/653/1996, telefon: 0365100100, fax: 0365819879, email: [ .......... ]@furnizorenergie, web: http://licitatii.furnizorenergie.ro in calitate de INTERMEDIAR

II. Date si documente generale:
1. Locurile de consum sunt specificate in Anexa 1 la prezentul contract.
[ .......... ] 2. Presiunea de furnizare a gazelor naturale la intrarea in instalatia de utilizare este stabilita conform documentatiei tehnice avizate de operatorul de sistem.
3. Presiunea de avarie este stabilita in documentatia tehnica avizata de operatorul de sistem

III. Obiectul contractului
Art. 1. Obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale il constituie prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, desemnand ansamblul de activitati si operatiuni desfasurate de furnizor pentru sau in legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate in unitati de energie, la locurile de consum specificate in Anexa 1.

IV. Conditii de desfasurare a activitatii de furnizare a gazelor naturale
Art. 2.
(1) Furnizarea gazelor naturale la locul de consum se va face:
a) in mod constant si continuu, fara limita de consum, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in conditiile standard (pentru consumatorul al carui consum anual se incadreaza in categoriile B1-B3 sau A1, astfel cum acestea sunt definite in conformitate cu reglementarile in vigoare);
b) conform graficului de furnizare a cantitatilor de gaze naturale contractate convenit de parti si prevazut in Anexa 2 la prezentul contract, cu exceptia cazurilor de limitare si intrerupere prevazute in conditiile-standard; partile se obliga sa-si notifice cu 30 de zile calendaristice inainte de luna de livrare orice modificare a cantitatilor lunare de gaze naturale, care variaza cu mai mult de +/- 5% fata de cele prevazute in Anexa 2 la prezentul contract (pentru consumatorul al carui consum anual se incadreaza in categoriile B4-B6 sau A2-A5, astfel cum acestea sunt definite in conformitate cu reglementarile in vigoare).
(2) Consumatorul al carui consum anual se incadreaza in categoriile B4-B6 sau A2-A5 poate prelua in regim variabil cantitatile de gaze naturale contractate, exprimate in unitati de energie, prevazute in anexa nr. 1, cu acordul furnizorului, in functie de resursele existente ale acestuia, in limita a +/- 2,5% din cantitatea zilnica convenita.
(3) Consumatorul stabileste, de comun acord cu furnizorul, un varf de consum exprimat in unitati de energie/h aferent orei cu cel mai mare consum din perioada pentru care partile au incheiat graficul de furnizare, prevazut in Anexa 2 la prezentul contract.

V. Durata contractului
Art. 3. Contractul de furnizare a gazelor naturale se incheie pentru intervalul stabilit in Anexa 1 a contractului

VI. Pretul contractului, categoria de consum si termenul de plata
Art. 4.
(1) Preturile si tarifele corespunzatoare fiecarui loc de consum sunt incluse in Anexa 1 la prezentul contract
(2) Facturile se emit lunar in primele 10 (zece) zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei de consum facturate.
(3) Plata contravalorii facturii reprezentand serviciul pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale se face pana in utlima zi bancara a lunii in care se emite factura.

(4) Neachitarea facturii reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale atrage perceperea de majorari de intarziere
a) egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilit conform prevederilor actelor normative in vigoare;
b) datorate incepand cu prima zi dupa data scadentei si pana in ziua platii (exclusiv);
c) a caror valoare nu poate depasi valoarea facturii.

VII. Programul de consum
Art. 5.
(1) Furnizorul factureaza contravaloarea serviciului de furnizare pe baza cantitatilor convenite cu consumatorul al carui consum anual se incadreaza in categoriile B1-B3 sau A1 prin Programul de consum prevazut in anexa nr. 2 la prezentul contract.
(2) În cazul in care consumul inregistrat este mai mic decat consumul estimat facturat lunar, furnizorul va proceda la regularizare, incepand cu prima factura emisa dupa momentul citirii echipamentului de masurare.

VIII. Alte clauze
Art. 6.  Pentru transmiterea autocitirii consumatorul poate utiliza inclusiv link-ul http://www.furnizorenergie.ro/autocitiri, pus la dispozitie de intermediar. Utilizarea acestui link, in formatul primit in email, garanteaza transmiterea informatiei catre furnizor.

Art. 7.
(1) Prezentul contract este completat de Conditiile-standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor-cadru pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac parte integranta din prezentul contract.
(2) Conditiile-standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici stabilesc cadrul general aplicabil relatiilor contractuale derulate intre furnizor si consumator.
(3) Ttitularul licentei de furnizare a gazelor naturale se obliga sa informeze consumatorul asupra conditiilor-standard pentru furnizarea gazelor naturale la consumatorii noncasnici, precum si a oricaror modificari si completari ale acestora, dispuse de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, si, la cererea consumatorului, sa puna la dispozitia acestuia un exemplar prin remitere/transmitere, la momentul solicitarii (solicitarea poate fi facuta prin oricare dintre mijloacele: telefon, fax, e-mail, scrisoare, s.a.).
(4) Prin semnarea prezentului contract partile accepta ca in toate raporturile contractuale sa respecte conditiile-standard pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la consumatorii noncasnici.

IX. Clauze specifice
Art.8. Furnizorul se obliga sa preia capacitatea de rezervare alocata de fostul furnizor pentru consumator la toate locurile de consum, cu conditia ca aceasta sa fie mai mica sau egala cu capacitatea de rezervare necesara consumatorului.
Art.9. Consumatorul are dreptul de a primi despagubiri in cazul in care furnizorul majoreaza preturile specificate in Anexa 1 pentru fiecare loc de consum.
Art.10. Furnizorul are dreptul de a primi despagubiri in cazul in care consumatorul reziliaza contractul inainte de data specificata ca termen de incheiere in Anexa 1 a fiecarui loc de consum.
Art.11. Valoarea compensatiilor la care au dreptul partile se va fi egala cu contravaloarea cantitatii de gaze naturale si a tarifelor de rezervare corespunzatoare perioadei ramase pana la data incheierii.

 

Prezentul contract este valabil si se aplica numai impreuna cu Anexele 1 si 2 semnate de partile contractante.

[ .......... ] [ .......... ] STIRA Electronic SRL

Data: Data: Data:
Nr. inregistrare: Nr. inregistrare: Nr. inregistrare:

ANEXA 1
Locuri de consum incluse in contractul de prestatie a serviciului furnizare a gazelor naturale

Furnizor Consumator
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
convin includerea in contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale a urmatorului loc de consum:
Perioada contractuala: [ .......... ] - [ .......... ]
Categoria de consumator: [ .......... ]
Adresa locului de consum: [ .......... ]
Pretul gazului: [ .......... ] lei/MWh
Pret rezervare capacitate orara: [ .......... ] lei/MWh
Capacitate orara rezervata: [ .......... ] MWh/h
Tarif suplimentar pentru magazinaj: MWh
Operator retea: [ .......... ]
Tarif de distributie: [ .......... ] lei/MWh*
Tarif componenta volumetrica prin sistemul de distributie: [ .......... ] lei/MWh*
Acciza: [ .......... ] lei/MWh*
TVA: %*
*Consumatorul a luat la cunostinta faptul ca:
1.Tarifele sunt valabile la data intocmirii contractului
2.Modificarile legislative aduse tarifelor si taxelor se vor aplica incepand cu data intrarii in vigoare a acestora, conform legislatiei in vigoare la momentul facturarii.
[ .......... ] [ .......... ] STIRA Electronic SRL

Data: Data: Data:
Nr. inregistrare: Nr. inregistrare: Nr. inregistrare:

Simulare valoare facturi pe perioda contractuala, pe baza istoricului de consum, a tarifelor si taxelor aplicabile la momentul semnarii contractului si a pretului gazelor naturale si a pretului pentru rezervarea capacitatii orare stabilit prin contract, in cazul locatiei:

[ .......... ]

Anul-Luna Nr. ore Banda rezervata (MWh) Pret rezervare capacitate (lei/MWh) Valoare rezervare (lei/luna) Cantitate estimata pentru consum (MWh) Cantitate din magazinaj (MWh) Taxa magazinaj (lei/MWh) Valoare magazinaj (lei) Pret gaz (lei/MWh) Tarif distributie (lei/MWh) Tarif transport (lei/MWh) Acciza (lei/MWh) Costul gazelor naturale (lei) Total factura fara TVA (lei)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL       0,00                 0,00 0,00

Factura dvs. va include:
1. Volumul gazelor consumate efectiv (VG) = diferenta in m3 dintre indecsurile afisate de contorul dvs. intre datele in care s-au efectuat citirile
2. Puterea calorifica superioara (PCS) = valoare stabilita de operatorul de retea
3. Cantitatea de energie consumata (CEC) = VG x PCS
4. Cantitatea de energie rezervata (CER) = cantitatea de energie de care aveti nevoie in ora de varf din luna cu consumul cel mai ridicat
5. Pretul platit pentru rezervare (PREZ) = tariful de rezervare a capacitatii
6. Pretul pentru componenta de gaze naturare (PGN) = pret oferit de furnizor
7. Numarul de ore de rezervare (NRORE) = numarul de ore inclus intre data indexului vechi si data indexului nou
6. Costul cu rezervarea lunara (CRL) = NRORE x CER x PREZ
7. Costul cu cantitatea de gaze consumata (CGN) = CEC x (PGN + tarif transport + tarif distributie + acciza)
8. Costul cu cantitatea de gaze inmagazinata pentru rezerva pe timp de iarna (CI)
9. Valoarea TVA (TVA) = ( CRL + CGN + CI) x valoarea stabilita in Codul Fiscal (20%)
10. TOTAL FACTURA = CRL + CGN + TVA


Anexa 2
Program de consum / Grafic de furnizare

Furnizor Consumator
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
[ .......... ] [ .......... ]
Categoria consum [ .......... ]
Adresa locatiei [ .......... ]
Telefon locatie [ .......... ]
Serie contor [ .......... ]
ISTORIC PROGNOZA
Anul-luna Consum Anul-luna Consum Cantitati maxime (MWh)
m3 MWh m3 MWh Zilnic Orar
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
        0,00 0,000000 0,000000
TOTAL     TOTAL   0,000 Max.: 0,000000 Max.: 0,000000
Pe parcursul derularii contractului de furnizare partile au dreptul sa solicite motivat modificarea Programului de consum, cu minimum 30 de zile anterior momentului modificarii acestuia. Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de masurare, in conditiile si la termenele precizate de furnizor. Consumatorul solicita facturarea lunară a contravalorii serviciului de furnizare a gazelor naturale in baza indexului echipamentului de masurare determinat prin autocitire. In situatia in care autocitirea nu este transmisa cu respectarea conditiilor si a termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza in baza Programului de consum precizat mai sus.
Conform Ordinului ANRE nr.16/2013 completat prin Ordinul ANRE nr.75/2016, 10% din cantitatea totala estimata (0,000 MWh) se va inmagazina pentru utilizarea pe timp de iarna (octombrie-martie). Tariful suplimentar pentru inmagazinare este de 0,00 lei/MWh.
[ .......... ] [ .......... ] STIRA Electronic SRL


 


 


 
Data: Data: Data:
Nr. inregistrare: Nr. inregistrare: Nr. inregistrare:

 Sistem organizat de STIRA Electronic SRL