Contract de furnizare a energiei electrice - furnizor: [..........] - consumator: [..........]

CONTRACT
pentru prestarea serviciului de furnizare a energiei electrice

 1. Parti contractante:

  1. Intre [..........], cu sediul in [..........], judetul/sectorul [..........], cod postal [..........], telefon [..........], fax [..........], email [..........], pagina web [..........], cod fiscal [..........], inscrisa in registrul comertului la nr. [..........], reprezentata legal prin [..........], denumita in continuare furnizor, in calitate de vanzator, pe de o parte,
   si
  2. [..........], cu sediul in [..........], judetul/sectorul [..........], cod postal [..........], telefon [..........], fax [..........], e-mail [..........], cod fiscal [..........], inscrisa in registrul comertului la nr. [..........], reprezentata prin [..........], denumita in continuare client, in calitate de cumparator, pe de alta parte,
   prin intermediul
  3. STIRA Electronic SRL, cu sediul in str.Mihai Viteazu nr.3D, Sighisoara, judetul Mures, cod postal 545400, telefon 0365100100, fax 0365819879, e-mail .........., www.furnizorenergie.ro, cod fiscal RO8866321, inscrisa in registrul comertului la nr. J26/653/1996, reprezentata prin ........., denumita in continuare intermediar,

   s-a incheiat prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit in continuare contract).
 2. Obiectul si durata contractului

  • Art. 1. - Obiectul contractului il reprezinta furnizarea energiei electrice si reglementarea raporturilor dintre furnizor si client privind conditiile de consum, facturare si plata a energiei electrice la locul/locurile de consum urmator/urmatoare:
   • 1. ..................., judetul/sectorul .............., cod de identificare al locului de consum (POD) si/sau cod de identificare al punctului de masurare ...................... .
   • 2. ..........................................,
   cu respectarea conditiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare anexate contractului.
  • Art. 2.
   • (1) Contractul intra in vigoare la data de .................... si este valabil pana la data de ..........
   • (2) Dupa incetarea contractului, partile nu vor mai fi tinute de termenii si conditiile din contract decat pentru punerea in executare a drepturilor si obligatiilor care iau nastere din derularea contractului, pana la data incetarii acestuia.
 3. Facturare si plata

  • Art. 3. - Facturarea energiei electrice active consumate la locurile de consum care fac obiectul contractului se face prin aplicarea urmatorului pret al componentei de energie electrica activa: [ ... ] lei/MWh
  • Art. 4. - Factura pentru energia electrica consumata se emite de catre furnizor, pentru fiecare luna calendaristica, pana cel mai tarziu in a zecea zi lucratoare a lunii urmatoare lunii in care s-a inregistrat consumul. Furnizorul va emite facturi distincte pentru fiecare loc de consum prevazut in contract.
  • Art. 5.
   • (1) Facturile si orice alte documente ce decurg din derularea contractului se comunica clientului de catre furnizor, astfel:
    • In format electronic, purtand semnatura electronica extinsa, la adresa de email .......... stabilita si acceptata de cumparator.
    • Prin fax, la numarul 0365819879
   • (2) Intermediarul are obligatia de a transmite in maxim 1 (una) zi lucratoare orice document intrat in posesia sa partii careia ii este destinat.
  • Art. 6. - Facturile emise de furnizor in baza contractului vor fi achitate de client in termenul de scadenta de 30 de zile calendaristice de la data ultimului consum facturat, data emiterii facturii si data scadentei fiind inscrise pe factura.
  • Art. 7. - Sumele rezultate in urma derularii contractului, care sunt datorate clientului de catre furnizor la incetarea contractului sau in orice alte situatii prevazute in contract, vor fi returnate clientului in termen de 30 de zile calendaristice de la data incetarii contractului.
  • Art. 8.
   • (1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre doua citiri consecutive) a indexului contorului in vederea facturarii pe baza consumului de energie electrica masurat este de 1 (una) luna calendaristica.
   • (2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit este in perioada ultimelor trei zile lucratoare ale lunii in curs, pana cel mai tarziu in prima zi lucratoare a lunii urmatoare, si este comunicat clientului prin intermediul facturii.
   • (3) Preluarea/comunicarea indexului autocitit se face:
    • (i) fie utilizand mijloacele gratuite puse la dispozitie de vanzator conform legislatiei in vigoare
    • (ii) fie utilizand formularul online pus la dispozitie de intermediar la adresa http://www.furnizorenergie.ro/autocitiri
   • (3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de catre reprezentantul operatorului de retea este ........................, conform informatiei transmise de operatorul de retea la data schimbarii furnizorului.
  • Art. 9. - Pentru perioadele de facturare in care nu se citeste indexul contorului, daca clientul nu comunica indexul autocitit in intervalul de timp comunicat prin intermediul celei mai recente facturi, facturarea se face in ordinea urmatoare:
   • (1) Pe baza cantitatilor corespunzatoare de energie electrica din conventia de consum anexata contractului, daca aceasta a fost incheiata;
   • (2) Pe baza unui consum estimat de catre furnizor, conform prevederilor reglementarilor in vigoare, in cazul in care nu a fost incheiata conventia de consum.
 4. Confidentialitate

  • Art. 10. - Partile nu au dreptul de a transmite informatiile confidentiale obtinute in cadrul contractului unor persoane neautorizate sa primeasca astfel de informatii. Fac exceptie cazurile cand:
   • a) se dispune de consimtamantul scris al partii ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;
   • b) informatia este deja publica;
   • c) partea este obligata sau are permisiunea de a divulga informatia in scopul respectarii unui ordin sau a unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispozitiilor legale in vigoare;
   • d) informatia trebuie transmisa in cursul indeplinirii normale a activitatilor care constituie obiectul contractului, inclusiv in situatiile in care activitatile sunt prestate de catre terti, cu conditia respectarii de catre acestia a conditiilor de confidentialitate.
 5. Litigii

  • Art. 11. - Pentru neindeplinirea, in totalitate sau in parte, a obligatiilor prevazute in contract, partile raspund conform legii si prevederilor contractuale.
  • Art. 12.
   • (1) Litigiile care decurg din interpretarea si/sau executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila sau prin intermediul comisiei de solutionare a disputelor numita prin decizia presedintelui ANRE, vor fi deduse spre solutionare instantei judecatoresti competente.
   • (2) Procedurile prealabile de solutionare a litigiilor aparute cu ocazia derularii contractului nu sunt obligatorii; partile se pot adresa direct instantei de judecata competente.
 6. Cesiunea contractului

  • Art. 13.
   • (1) In cazul in care vanzatorul isi pierde statutul de furnizor, acesta cesioneaza contractul in favoarea operatorului economic care a fost desemnat ca furnizor de ultima instanta pentru zona geografica in care se afla amplasate locurile de consum care fac obiectul contractului. Notificarea clientului privind cesiunea contractului se va face de catre furnizorul - cesionar odata cu prima factura de energie electrica pe care o emite acesta clientului.
   • (2) Acordul clientului pentru cesionarea contractului in conditiile prevazute la alin. (1) se considera dat implicit, la semnarea contractului.
 7. Forta majora

  • Art. 14. - Raspunderea partilor este inlaturata atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora, in conditiile prevazute de Codul civil.
 8. Clauze specifice

  • Art. 15.
   • (1) Prin semnarea contractului, partile accepta ca in toate raporturile contractuale sa respecte Conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali si Conditiile generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice in situatia in care contractul de distributie pentru locul de consum este incheiat intre operatorul de distributie si furnizor, aprobate prin ordin al presedintelui ANRE, care completeaza prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul furnizorului si se pun in mod gratuit la dispozitia acestuia, prin cel putin unul dintre urmatoarele mijloace, dar fara a se limita la acestea: fax, email, direct sau prin posta pe suport hartie.
   • (2) furnizorul se obliga sa informeze clientul asupra oricaror modificari si/sau completari ale documentelor prevazute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afisarea pe site-ul propriu si prin transmiterea prin email catre client a formei actualizate a acestora, in ziua in care are loc publicarea pe site-ul propriu.
 9. Alte clauze

  • Art. 16. - Conventia de consum incheiata de parti, Avizul tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele din anexele la contractul de retea incheiat de furnizor cu operatorul retelei electrice, corespunzatoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum si orice alte anexe agreate de parti care nu contravin prevederilor reglementarilor in vigoare fac parte integranta din contract.
  • Art. 17. - Contractul a fost incheiat la data de ..........., in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Sistem organizat de STIRA Electronic SRL